Financiële ratio’s: wat zeggen ze over een onderneming?

Zit je er over te denken om te beginnen met investeren maar ben je niet enthousiast over indexfondsen? Dan zul je waarschijnlijk kiezen voor aandelen. Er staat je een lastige klus te wachten, want hoe kies je nu de aandelen waarin je wilt investeren? Financiële ratio’s zeggen veel over hoe een bedrijf de afgelopen tijd heeft gepresteerd en kunnen inzicht geven of het een goede investering zou kunnen zijn. Het leek me handig om een aantal financiële ratio’s uit te leggen en wat ze te vertellen hebben over een onderneming.

Financiële ratio’s: wat zijn het?

Nu denk je misschien: financiële ratio’s? Daar heb ik me nog nooit in verdiept. Wat zijn dat dan? Financiële ratio’s zijn een aantal berekeningen die worden gemaakt aan de hand van cijfers gepubliceerd in het jaarverslag van de onderneming. Deze vertellen onder andere of de cashflow van een onderneming in orde is, de hoeveelheid winst die er wordt gemaakt gebaseerd op het kapitaal van de onderneming enzovoorts.

Financiële ratio’s kunnen je dus snel een overzicht geven van hoe de onderneming ervoor staat en waar zich eventuele risico’s voordoen. Let er wel op dat financiële ratio’s per sector sterk verschillen. Sommige sectoren hebben bijvoorbeeld een snelle doorlooptijd van producten terwijl andere sectoren veel onderhanden werk op de balans hebben staan (bijv. bouwsector maar ook zorg). Dit kan een vertekenend beeld geven dus zorg ervoor dat je de bedrijven vergelijkt met zijn concurrenten in dezelfde sector. Daarnaast is het verstandig de ratio’s over een aantal jaar met elkaar te vergelijken. Zie je een verbetering van de ratio’s? Waardoor komt dit?

Lees ook: de voordelen van indexfondsen ten opzichte van beleggingsfondsen

 

Winst ratio’s

Hoeveel winst een onderneming heeft gedraaid is erg belangrijk voor de lange termijn maar ook voor eventuele dividenduitkeringen. Blijft het aandeel zijn waarde behouden? Gaat het goed met het bedrijf en neemt het beslissingen die ervoor zorgen dat het bedrijf relevant blijft in zijn sector? Hoeveel dividend kan er uitgekeerd worden? Hoeveel winst een onderneming draait is een goede indicator voor stijgingen in de aandelenkoers en dividenduitkeringen en dus de winstgevendheid van je eigen investering in het bedrijf.

Winst marge = netto winst / omzet   (profit margin = net profit/ sales)

De winstmarge laat zien hoeveel procent van de omzet in winst voor het bedrijf wordt omgezet. Een hoge winstmarge duidt aan dat het bedrijf weinig overbodige kosten maakt en efficiënt met zijn bezittingen (activa) omgaat.

Brutowinst marge = brutowinst / omzet    (EBITDA margin = EBITDA / sales)

De brutowinst marge is een variatie op de winstmarge. Door de brutowinst marge te gebruiken wordt specifiek gekeken naar hoe efficiënt de operationele geldstromen worden toegepast. De overheadkosten zijn afgetrokken van de omzet om tot de brutowinst te komen. Bij deze ratio zijn de opbrengsten en kosten van de financiering van het bedrijf niet meegenomen (kapitaal en belasting structuren zijn buiten wegen gelaten). Een bedrijf streeft het liefst een zo hoog mogelijke marge na.

Rendement op activa = netto winst / totaal activa    (Return on assets = net profit/ total assets)

De ratio die het rendement op activa berekend geeft weer hoe goed het bedrijf met zijn bezittingen omgaat. Het liefst wil je een zo hoog mogelijk rendement op activa. Dit is een ratio die sterk verschilt per sector, aangezien een service bedrijf meer omzet draait door mensen in dienst te hebben terwijl een productiebedrijf meer activa op de balans heeft staan.

Rendement op eigen vermogen = netto winst / totaal eigen vermogen    (Return on equity = net profit/ total equity)

Het rendement op eigen vermogen (waar ook het aandelenkapitaal onder valt) is natuurlijk erg belangrijk voor jou als investeerder. Een hoog rendement op eigen vermogen geeft een goede indicatie van een stijgende aandelenprijs en een hoog dividend (als het bedrijf tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering bepaald om dividend uit te keren).

Solvabiliteit ratio’s

Een onderneming kan veel winst draaien, maar als het veel langlopende debiteuren heeft en moeite heeft met het innen van de debiteuren gaat er wel iets mis binnen het bedrijf. Op papier kan het er goed uit zijn, maar solvabiliteit ratio’s geven je een goed inzicht in de geldstromen van het bedrijf. Kan het op tijd aan zijn rekeningen voldoen?

Current ratio = vlottende activa / kortlopende schulden    (Current ratio = current assets / current liabilities)

Een hoge current ratio geeft weer dat het bedrijf solvabel is, het kan zijn kortlopende schulden op tijd betalen. Een hoge current ratio kan ook een indicatie zijn dat het bedrijf inefficiënt zijn activa gebruikt. Dit is natuurlijk compleet het tegenovergestelde. Het is hierbij weer afhankelijk van de sector wat de norm is. Hoge voorraden (horen onder vlottende activa) zijn niet altijd een indicatie dat het goed gaat met het bedrijf en kunnen zorgen voor hogere kosten.

Quick ratio = (vlottende activa – voorraden) / kortlopende schulden   (Quick ratio = (current assets – inventory)/current liabilities)

De quick ratio haalt het probleem met hoge voorraden uit de current ratio. Met de quick ratio heb je een beter inzicht in hoe goed het bedrijf kan voldoen aan zijn schulden op de korte termijn. Voorraden zijn namelijk het minst liquide en daardoor geeft het meenemen van voorraden een minder goed inzicht in de capaciteit om aan kortlopende schulden te voldoen.

Liquiditeitsratio = liquide middelen / kortlopende schulden

Als laatste ratio voor de solvabiliteit van een bedrijf op de korte termijn kan er gekeken worden naar hoeveel liquide middelen het bedrijf voor handen heeft om zijn kortlopende schulden mee te betalen. Deze ratio is minder relevant voor investeerders maar kan voor kredietinstellingen een belangrijke ratio zijn.

Lees ook: Wat voor type belegger ben je?

 

Schulden ratio = (totaal activa – totaal eigen vermogen) / totaal activa  (total debt ratio = (total assets – total equity) / total assets)

De schulden ratio geeft weer hoeveel procent van de activa worden bekostigd door schulden. Zijn bijna alle activa bekostigd door schulden dan kan dit een teken zijn dat het bedrijf extra risico zou willen nemen omdat de eigenaren minder risico lopen via het eigen vermogen. Aan de andere kant wil je als investeerder niet dat alle activa worden bekostigd door het eigen vermogen omdat de rentes op schulden vaak lager zijn dan de winst percentages. Wanneer het bedrijf dan meer leningen zou aantrekken zou dit betekenen dat aandeelhouders meer winst zouden kunnen ontvangen.

Rente ratio = brutowinst / rente  (Times interest earned ratio = EBIT / interest)

Om er zeker van te zijn dat het bedrijf kan voldoen aan zijn rente verplichtingen kun je de renteratio berekenen. Hierdoor weet je zeker dat het bedrijf niet onder water staat aan schulden. Wanneer de schulden te hoog worden en het bedrijf niet langer zijn lasten meer kan dragen is de kans groot dat het bedrijf failliet gaat. De schuldeisers hebben in dit geval voorrang op investeerders. In dit geval zou de kans groot kunnen zijn dat je je geld niet meer terug ziet.

Marktwaarde berekeningen

Waar je als investeerder erg geïnteresseerd in bent zijn de marktwaarde berekeningen en ratio’s die hiermee samen hangen. Je wilt immers dat je aandelen meer waard worden en goede prognoses hiervoor zijn de onderstaande ratio’s.

Inkomsten per aandeel = netto winst / # uitgegeven aandelen  (Earnings per Share = net income / shares outstanding)

Om te berekenen hoeveel winst de onderneming draait per aandeel kun je de netto winst delen door de totale hoeveelheid uitgegeven aandelen. Dit geeft een goed beeld hoeveel rendement je als investeerder kunt verwachten.

Prijs-Inkomsten ratio = prijs per aandeel / inkomsten per aandeel  (price-earnings ratio = price per share / earnings per share)

De prijs-inkomsten ratio geeft weer hoeveel investeerders bereidt zijn te betalen per € inkomsten. Hierdoor geeft een hoge prijs-inkomsten ratio weer hoeveel perspectief er is voor toekomstige groei. Blijf wel logisch nadenken bij de interpretatie van de ratio, een laag inkomen per aandeel zorgt namelijk voor een hoge prijs-inkomsten ratio, iets wat je natuurlijk weer wilt vermijden.

Voorbeeld financiële ratio’s

Nu we de belangrijkste financiële ratio’s hebben besproken is het tijd voor een voorbeeld. We denken er over na om te gaan investeren in Kraft Heinz. Om de financiële ratio’s van Kraft Heinz te vergelijken binnen de sector en met een concurrent kijken we ook naar de ratio’s van Unilever. Het jaarverslag 2017 van Kraft Heinz (nog niet geaudit) en het jaarverslag 2017 van Unilever zijn gebruikt om de ratio’s te berekenen. De ratio’s van Kraft Heinz worden het eerst weergegeven, de vergelijkende cijfers van Unilever zijn tussen haakjes. Normaal gesproken zou je om een goed beeld te krijgen ook cijfers van voorgaande jaren meenemen, maar dit heb ik hier even buiten beschouwing gelaten.

Winst

Laten we beginnen met het kijken naar de winstratio’s van beide ondernemingen om te zien hoe ze hebben gepresteerd in het afgelopen jaar (2017).

Winstmarge =  41,93% (12,07%)
Brutowinst marge =  36,99% (16,49%)

Nu is hierin al iets opmerkelijks te zien. Over het algemeen zou je verwachten dat de brutowinst marge hoger is dan de winstmarge. Na de brutowinst gaan er immers nog meer kosten vanaf om tot de netto winst te komen. Voor Kraft Heinz was er een vrijval in een provisie voor de vennootschapsbelasting. Dit zorgde voor bijna een verdubbeling van de winst. Dit buiten beschouwing latende zou het betekenen dat Heins Kraft een winstmarge heeft van 21,12%. Hieronder berekenen we de cijfers zonder de vrijgevallen provisie.

Rendement op eigen vermogen = 8,36%  (45,08%)
Rendement op activa = 4,6% (10,76%)

Aan de hand van bovenstaande winstcijfers zou je kunnen zeggen dat Unilever een betere investeringsoptie is. Ze hebben meer perspectief voor de toekomst aangezien het rendement op activa hoger ligt dan voor Kraft Heinz. Daarnaast maakt Unilever beter gebruik van kapitaal en belasting structuren aangezien er relatief weinig verschil zit tussen de brutowinst marge en de winstmarge voor Unilever. Dit is minder het geval bij Kraft Heinz waar de winstmarge met 15,8% is afgenomen ten opzichte van de brutowinst marge.

Solvabiliteit

Om na te gaan hoe Kraft Heinz ervoor staat met betrekking tot de solvabiliteit van de onderneming hebben we ook hiervoor een aantal ratio’s uitgerekend.

Current ratio = 0,72  (0,73)
Quick ratio = 0,44 (0,56)
Schulden ratio = 0,45 (0,76)
Rente ratio = 7,86 (15,93)

Opmerkelijk in bovenstaande ratio’s is dat de current ratio in dit geval inderdaad misleidend is. In vergelijking met de quick ratio kunnen we namelijk zien dat Kraft Heinz meer voorraden aanhoudt in verhouding met de vlottende activa dan dat Unilever dat doet. Dit is positief voor Unilever. Daarnaast zien we ook dat Unilever meer schulden aanhoudt ten opzichte van Kraft Heinz. Bij Kraft Heinz worden bijna de helft van de activa gefinancierd door eigen vermogen. Als laatste zien we dat, ondanks dat Unilever meer vreemd vermogen op de balans heeft staan, het bedrijf beter in staat is te voldoen aan de financieringskosten op de lange termijn dan Kraft Heinz. Het lage percentage aan vreemd vermogen bij Kraft Heinz doet vermoeden dat hier nog een verbeterpunt ligt. De investeerders zouden meer rendement kunnen ontvangen wanneer het bedrijf meer vreemd vermogen aantrekt.

Marktwaarde berekeningen

Als laatste hebben we nog de financiële ratio’s die betrekking hebben op de marktwaarde berekeningen van beide bedrijven.

Inkomsten per aandeel = $4,55 (€2,16)
Prijs-inkomsten ratio (prijs per aandeel op 16-7-2018)= 14,03 (22,24)

We zien dat de inkomsten per aandeel hoger liggen voor Kraft Heinz dan voor Unilever. Daarnaast is ook te zien dat investeerders meer vertrouwen hebben in de toekomst van Unilever dan van Kraft Heinz. Dit zien we door een hogere prijs-inkomsten ratio voor Unilever.

Conclusie

Op basis van de winstratio’s en solvabiliteitsratio’s is goed te snappen waarom investeerders een hogere prijs zouden willen betalen voor Unilever dan voor Heinz Kraft. De vraag blijft natuurlijk welke van de twee de beste investering zou zijn. Hier ga ik verder niet op in aangezien ik hier geen beleggingsadvies wil geven. Mijn strategie blijft het investeren in ETFs.

Conclusie Financiële ratio’s

Ik hoop dat dit artikel over financiële ratio’s je meer inzicht geeft in het analyseren van bedrijven. Hopelijk ben je hierdoor beter in staat om keuzes te maken rondom het beleggen in aandelen. Naast deze ratio’s zijn er natuurlijk nog meer facetten waar je rekening mee kunt houden bij het samenstellen van je aandelenportefeuille. Hierbij kun je denken aan dividend uitkeringen, de sectoren waarin het bedrijf werkzaam is, het willen uitsluiten van bepaalde sectoren (bijv. olie&gas vanwege milieu impact).

Beleg jij in aandelen? Zo ja, hoe selecteer je de aandelen die je graag wil opnemen in je portefeuille? Ik ben benieuwd!

Vond je dit een nuttig artikel? Bewaar hem dan op Pinterest: